Podmínky pro vstup do Chorvatska a návrat do ČR - zelená barva


Podmínky pro vstup do Chorvatska a návrat do ČR

PODMÍNKY VSTUPU:

Dne 26. července 2021 vstoupilo v platnost ochranné opatření týkající se překročení státních hranic Chorvatska s platností do 15. srpna 2021.

Od 26. července 2021 čeští občané do Chorvatska mohou vstoupit pokud disponují platným EU digitální COVID certifikátem.

Výjimečně, pokud b y čeští občané nedisponovali platným EU digitálním COVID certifikátem, pak budou moci vstoupit do Chorvatska pokud budou splňovat jednu z uvedených podmínek: 

1. negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)

2. negativní výsledek antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby se jednalo o testovací sadu zveřejněnou  ve Společném seznamu Evropské rady a také, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu.

3. Potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) ne starší 210 dní.  V případě očkování vakcínou  Johnson and Johnson od očkování musí uplynout nejméně 14 dní. 

4. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů.

5. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování  musí uběhnout 22  dnů ale ne více jak 84 dnů

6. Potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 a přijetí první dózy očkovací látky s tím, že od očkování neuběhlo více jak 210 dnů. 

7. Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu, který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 180 dní anebo lékařské potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 

8. Pokud osoba nesplňuje žádost z výše uvedených podmínek, pak do Chorvatska může vstoupit pod podmínkou, že se na vlastní náklady nechá otestovat PCR nebo antigenním testem na COVID-19 a do doby přijetí výsledku testu je povinná strpět karanténu, které ji bude nařízena přímo na hraničním přechodu při vstupu do země.

Výjimka z výše uvedených pravidel se vztahuje na děti mladší 12 let (11.99 let). Ony do Chorvatska mohou vstoupit pakliže jejich rodiče/opatrovníci (žijící ve společné domácnosti), kteří s nimi přijeli, jednu z výše uvedených podmínek splňují. 

Je doporučené, aby všichni cestující předem vyplnili epidemiologický formuláře EnterCroatia, který je dostupný i v českém jazyce. https://entercroatia.mup.hr/

Během pobytu v Chorvatsku musí cestující osoby dodržovat pravidla stanovaná Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje především: 

- omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizovat riziko přenosu viru 

 

PODMÍNKY NÁVRATU (aktuálně ze zelené barvy, platné od 9.7.2021): 

Od 9.7.2021 dochází ke změně pravidel návratu do ČR. Osoby s ukončeným očkováním a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem, děti do dovršení věku 6 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře, ostatní osoby s povinností testů a příjezdového formuláře. 

Příjezd ze země s nízkým rizikem nákazy COVID-19 (zelená)

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.  

Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí:

a) v případě antigenního testování písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku testu, který není starší než 48 hodin od data provedení testu,

b) v případě RT-PCR testování písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku testu, který není starší než 72 hodin od data provedení testu, nebo

c) jde-li o test provedený na území, na než se vztahuje nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu 1, certifikát o testu vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu 1, který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu nebo 72 hodin od data provedení RT-PCR testu u zemí, které jsou vázané tímto nařízením;

do doby výsledků testu není nutná samoizolace.

Výjimky pro:

I) Očkované osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie, s tím, že u očkovaní uplynulo:

a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

b) od aplikace dávky očkovací látky  v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

II) Osoby s prodělaném onemocněním COVID-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo jiném členském státě EU, zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění COVID-19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář. 

III) Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SDARS-CoV-2. 

Pravidla pro vstup do Slovinska platná od 15.7.2021

Od 15.7.2021 byla podmínka dokládání negativity/ prodělání nemoci COVID-19/ očkování pro tranzit aktualizována.

NOVINKA: Tranzit přes Slovinsko je možný i po 15.7.2021 bez dokládání potvrzení o negativním výsledku testu / prodělání COVID-19 / očkování, pokud osoba opustí Slovinsko nejpozději do 12 hodin od vstupu do země. 

Výjimka platí rovněž pro pracovníky vyslané zaměstnavatelem k výkonu činnosti v oblasti mezinárodní dopravy disponující příslušným osvědčením.

Plné znění pravidel pro tranzitní země Rakousko, Slovinsko, Maďarsko sledujte na stránkách MZV - Rozcestník.


S dotazy se můžete obrátit na informační centrum MZV pro cesty do zahraničí na telefonním čísle +420 222 264 222.

Upozornění: Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám pro cestování do zahraničí, doporučujeme ověřit si podmínky cestování ještě na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničí. 


Aktualizace provedena k 26.7.2021. Podmínky se mohou průběžně měnit.


 

Podmínky pro vstup do Chorvatska a návrat do ČR - zelená barva