Cestovní pojištění

 

ROZSAH CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ UNIQA pojišťovna a.s.

Cestovní pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle sjednaného tarifu pojištění a této tabulky:

Vysvětlivky:
L5+ = léčebné výlohy bez storna a pandemie
K5S15+ = léčebné výlohy + storno bez pandemie
K5S15P+ = léčebné výlohy + storno + pandemie

Tarify a pojistné částky

  
Tabulka tarifů a pojistných částek L5+K5S15+  K5S15P+
  35 Kč/ osoba/den 45 Kč/ osoba/den 90 Kč/osoba/den
 Pojištění léčebných výloh       5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
 Akutní zubní ošetření Do výše limitu   léčebných výloh Do výše limitu   léčebných výloh Do výše limitu léčebných výloh
 Pojištění asistenčních služeb 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
 Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb -   max.   plnění 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
 Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:   
 - náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč    5 000 000 Kč
 - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč  5 000 000 Kč
 - náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího   zprostředkování 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - zachraňovací náklady 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
 - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu   letadla nebo autobusu 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému  100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
 - náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 
 Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč
 Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
 Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace   úrazu + nemoc)  150 Kč/den 150 Kč/den 150 Kč/den
 Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí   osoby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
 Připojištění zavazadel 

 15 000 Kč

5000 Kč/ položka v zavazadel 

 15000 Kč

5000 Kč/ položka v zavazadel

 15 000 Kč

5000 Kč/ položka v zavazadel

 Připojištění nebezpečných sportů NE NE NE
 Pojištění náhrady dovolené - 80% max. však do výše PČ  nesjednáno 15 000 Kč 15 000 Kč
 Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše   PČ nesjednáno 15 000 Kč 15 000 Kč
 Připojištění pandemie - náklady na ubytování nesjednáno nesjednáno 10 000 Kč
 Připojištění pandemie - náklady na náhradní dopravu  nesjednáno nesjednáno 10 000 Kč zóna 1 
(Evropa)
 

 

Rozsah pojištění pandemie/ epidemie (označení P)

Pojištění v tarifu P je možné uzavřít pouze jako doplňkové pojištění k tarifu cestovního pojištění obsahující léčebné výlohy a pojištění storno poplatků.

  1. Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény:

  • Preventivní karanténa nařízená oprávněnými místním orgánem

„ Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti  onemocněním COVID-19 či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění.“

„ Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno a je plněno maximálně do doby ukončení karantény.

  1. Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě

  • Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem

„ Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění.

  • Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické


  1. Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)

  • Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištění osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem a zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.

Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).

 

  • d.  Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o možnost zrušení cesty z důvodu, kdy je pojištěnému v souvislosti s COVID-19 před nástupem cesty nařízena preventivní karanténa zasahující do původně plánovaného termínu cesty. Limitem  pojistného plnění je limit pojištění stornovacích poplatků základního tarifu. 

 

 

Případné pojištění K5S40 s limitem pojistné částky 40 000 Kč/osoba na dotaz v CK.

Ke každému tarifu, který obsahuje pojištění léčebných výloh lze sjednat připojištění pro případ asistence k vozidlu Auto+ s limitem 100 000 Kč dle DPP/Ces/A/20, tarif A+ ve výši 400 Kč/ 1 automobil/ 1 cesta do zahraničí (max. 31 dní).

Dokumenty ke stažení:

Informace o zpracování osobních údajů

Informační dokument o pojistném produktu

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Doplňkové pojistné podmínky pro cestovní pojištění - pojištění rozšířených asistenčních služeb Auto+ 


 


Cestovní pojištění