Cestovní pojištění 2024


Cestovní kancelář CHERRY TOUR s.r.o. má ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Ke všem zájezdům a pobytům nabízí cestovní kancelář cestovní pojištění od společnosti UNIQA pojišťovna, a.s., IČ: 49240480, se sídlem Evropská 136, 160 12  Praha 6 (dále jen "pojistitel"). Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem zájezdu či pobytu (dále jen "pojištěný") a pojistitelem na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 1360500493 (dále jen "pojistná smlouva") uzavřené mezi pojistitelem a cestovní kanceláří. Cestovní pojištění sjednané touto rámcovou smlouvou se řídí zákonem o pojišťovnictví a ostatními obecně závaznými právními předpisy, pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces20 (dále jen "pojistné podmínky") a ustanoveními této rámcové smlouvy. Cestovní kancelář je oprávněna poskytovat cestovní pojištění pojistitele pouze jako doplňkovou službu k jím poskytované cestovní službě, nikoli samostatně.  

ROZSAH CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ UNIQA pojišťovna a.s.

Cestovní pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle sjednaného tarifu pojištění a této tabulky:

Vysvětlivky:
L5+ = léčebné výlohy bez storna
K5S20+ = léčebné výlohy + storno do 20 000 Kč
K5S45+ = léčebné výlohy + storno do 45 000 Kč

Tarify a pojistné částky

  
Tabulka tarifů a pojistných částek L5+K5S20+  K5S45+
  35 Kč/ osoba/den 50 Kč/ osoba/den 65 Kč/osoba/den
 Pojištění léčebných výloh       5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
 Akutní zubní ošetření Do výše limitu   léčebných výloh Do výše limitu   léčebných výloh Do výše limitu léčebných výloh
 Pojištění asistenčních služeb 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
 Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb -   max.   plnění 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
 Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:   
 - náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč    5 000 000 Kč
 - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč  5 000 000 Kč
 - náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího   zprostředkování 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - zachraňovací náklady 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
 - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu   letadla nebo autobusu 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému  100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
 - náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 
 Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč
 Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
 Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace   úrazu + nemoc)  150 Kč/den 150 Kč/den 150 Kč/den
 Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí   osoby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
 Připojištění zavazadel 

 15 000 Kč

5000 Kč/ položka v zavazadel 

 15000 Kč

5000 Kč/ položka v zavazadel

 15 000 Kč

5000 Kč/ položka v zavazadel

 Připojištění nebezpečných sportů NE NE NE
 Připojištění zimních sportů ANO ANO NE
 Pojištění náhrady dovolené - 80% max. však do výše PČ nesjednáno 20 000 Kč 45 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše PČ
 nesjednáno 20 000 Kč 45 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků z důvodu terorismu - 80% max. však do výše PČ nesjednáno nesjednáno nesjednáno
 

Pojistitel uhradí v případě povinného umístění pojištěného do karantény v zahraničí náklady na ubytování až do výše 2500 Kč na jednu osobu a jeden den. Maximálně však 30 000 Kč. Zároveň uhradí náklady na návrat po ukončení nařízené karantény až do výše 20 000 Kč na jednu osobu.

Pojistnou událostí z pojištění stornovacích poplatků je také také preventivní karanténa pojištěného, v souvislosti s COVID-19 (příp. jinou pandemií), která mu byla nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví před nástupem cesty, a která zasahuje do původně plánovaného termínu cesty. Uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.  

Ke každému tarifu, který obsahuje pojištění léčebných výloh lze sjednat připojištění pro případ asistence k vozidlu Auto+ s limitem 100 000 Kč dle DPP/Ces/A/20, tarif A+ ve výši 400 Kč/ 1 automobil/ 1 cesta do zahraničí (max. 31 dní).

Dokumenty ke stažení:

Informace o zpracování osobních údajů

Informační dokument o pojistném produktu

Informační dokument - rozšířené pojištění asistenčních služeb Auto+

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Doplňkové pojistné podmínky pro cestovní pojištění - pojištění rozšířených asistenčních služeb Auto+