Cestovní pojištění

 

ROZSAH CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ UNIQA pojišťovna a.s.

Cestovní pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle sjednaného tarifu pojištění a této tabulky:

Vysvětlivky:
L5+ = léčebné výlohy bez storna a pandemie
K5S15+ = léčebné výlohy + storno bez pandemie
K5S15P+ = léčebné výlohy + storno + pandemie

Tarify a pojistné částky

  
Tabulka tarifů a pojistných částek L5+K5S15+  K5S15P+
  35 Kč/ osoba/den 45 Kč/ osoba/den 80 Kč/osoba/den
 Pojištění léčebných výloh       5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
 Akutní zubní ošetření Do výše limitu   léčebných výloh Do výše limitu   léčebných výloh Do výše limitu léčebných výloh
 Pojištění asistenčních služeb 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
 Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb -   max.   plnění 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
 Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:   
 - náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč    5 000 000 Kč
 - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč  5 000 000 Kč
 - náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího   zprostředkování 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - zachraňovací náklady 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
 - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu   letadla nebo autobusu 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému  100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
 - náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
 - náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 
 Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč
 Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
 Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace   úrazu + nemoc)  150 Kč/den 150 Kč/den 150 Kč/den
 Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí   osoby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
 Připojištění zavazadel 

 15 000 Kč

5000 Kč/ položka v zavazadel 

 15000 Kč

5000 Kč/ položka v zavazadel

 15 000 Kč

5000 Kč/ položka v zavazadel

 Připojištění nebezpečných sportů NE NE NE
 Pojištění náhrady dovolené - 80% max. však do výše PČ  nesjednáno 15 000 Kč 15 000 Kč
 Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše   PČ nesjednáno 15 000 Kč 15 000 Kč
 Připojištění pandemie - náklady na ubytování nesjednáno nesjednáno 10 000 Kč
 Připojištění pandemie - náklady na náhradní dopravu  nesjednáno nesjednáno 10 000 Kč zóna 1 
(Evropa)
 

 

Rozsah pojištění pandemie/ epidemie (označení P)

Pojištění v tarifu P je možné uzavřít pouze jako doplňkové pojištění k tarifu cestovního pojištění obsahující léčebné výlohy a pojištění storno poplatků.

 1. Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény:

 • Preventivní karanténa nařízená oprávněnými místním orgánem

„ Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti  onemocněním COVID-19 či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění.“

„ Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno a je plněno maximálně do doby ukončení karantény.

 1. Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě

 • Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem

„ Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění.

 • Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické


 1. Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)

 • Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištění osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem a zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.

Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).

Případné pojištění K5S40 s limitem pojistné částky 40 000 Kč/osoba na dotaz v CK.

Ke každému tarifu, který obsahuje pojištění léčebných výloh lze sjednat připojištění pro případ asistence k vozidlu Auto+ s limitem 100 000 Kč dle DPP/Ces/A/20, tarif A+ ve výši 400 Kč/ 1 automobil/ 1 cesta do zahraničí (max. 31 dní).

Dokumenty ke stažení:

Informace o zpracování osobních údajů

Informační dokument o pojistném produktu

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění

 Doplňkové pojistné podmínky pro cestovní pojištění - pojištění rozšířených asistenčních služeb Auto+ 


 

Prodej produktu pojišťovny Generali Česká pojišťovna, byl ukončen k 7.6.2021. Slouží pouze jako archivní článek. 

Cestovní kancelář CHERRY TOUR s.r.o. nabízí pro své klienty možnost cestovního připojištění od Generali Česká pojišťovna. Na výběr je ze dvou produktů:

Varianta A – EASY– 16 Kč/os/den 

Varianta B – UNIVERSAL – 30 Kč/os/den 

Sazba je platná pro osoby 0-69 let. Osoby starší 70 let přirážka 200%.

A, Pojistný produkt EASY – léčebné výlohy

 • léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace 3 000 000 Kč
 • akutní zubní ošetření 10 000 Kč
 • přivolání opatrovníka 50 000 Kč

 

B, Pojistný produkt UNIVERSAL – s pojištěním pro případ zrušení cesty

 

 • léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace                               3 000 000 Kč
 • akutní zubní ošetření 10 000 Kč
 • přivolání opatrovníka 50 000 Kč
 • úrazové připojištění: (trvalé následky úrazu 500 000 Kč, smrt následkem úrazu 500 000 Kč)
 • osobní věci a zavazadla 30 000 Kč: (zpoždění, poškození a ztráta při přepravě 5 000 Kč)
 • odpovědnost za škodu na zdraví jiné osoby 1 000 000 Kč
 • odpovědnost za škodu na majetku jiné 1 000 000 Kč
 • odpovědnost za škodu za ušlý zisk jiné osoby 50 000 Kč
 • storno cesty před jejím počátkem 80 % skutečných nákladů max. 20 000 Kč 

Související dokumenty ke stažení: 

Všeobecné podmínky pojištění Generali a informace o zpracování osobních údajů

Cestovní pojištění Generali - informační dokument o pojistném produktu 

Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP a ZPP CEP 2014/01-02) *

   * S účinností od 1. 6. 2020  se Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPP a ZPP CEP 2014/01-02, VPP CEP 2014/01-02, článek 15 Obecné výluky z pojištění doplňuje o další výluku, která zní následovně: písm. p) Pojištění se nevztahuje na případy, kdy škodní událost nastala v souvislosti se zásahem státní nebo úřední moci.

   * S účinností od 12.10.2020 lze STORNO z důvodu COVID19 nárokovat pouze v případě, že je toto onemocnění diagnostikováno lékařem. Uplatnění pojistné události STORNA z důvodu  nařízení karantény již od tohoto data není možné a je ve výlukách pojišťovny. 

 

 

 

Cestovní pojištění