Ochrana osobních údajů

 

Vážení klienti,

společnost CHERRY TOUR s.r.o. podává tímto dokumentem informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a představuje obecně platný dokument se shrnutím způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů fyzických osob.

Správce osobních údajů
Správce osobních údajů je cestovní kancelář CHERRY TOUR s.r.o., se sídlem se sídlem Francouzská 1001/16, Ostrava Poruba, 70800, provozovna Zengrova 480/27, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 28634845, DIČ: CZ28634845.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Lukáš Třešňák, e-mail: info@cherry-tour.cz, dále též „CHERRY TOUR s.r.o.“.

Zpracování osobních údajů
Pro zajištění služeb zpracováváme pouze vybrané osobní údaje a výhradně v rozsahu, abychom dodrželi veškeré naše zákonné povinnosti a zároveň, abychom chránili oprávněné zájmy společnosti CHERRY TOUR s.r.o.

Osobní údaje (identifikační, kontaktní, specifické údaje pro plnění smlouvy/služby, bankovní údaje) jsou zpracovány v souladu s:
► zákonem číslo 159/1999 Sb.
► občanským zákoníkem 89/2012 Sb.

Shromažďujeme osobní údaje klientů CHERRY TOUR s.r.o., včetně klientů poptávajících naše služby a zároveň klientů majících zájem o zasílání nabídek.

Osobní údaje rozdělujeme do několika kategorií:

Identifikační údaje – informace získané při uzavření a plnění smluv a zároveň informace od jiných oprávněných subjektů (např. obchodní zástupci / autorizovaní prodejci)
► jméno a příjmení
► datum narození
► pohlaví
► číslo cestovního dokladu (výhradně v nutných případech)
► fotografie (výhradně v nutných případech)
► osobní údaje dětí mladších 18 let jsou zpracovány na základě informací rodiče nebo jiného zástupce oprávněného k tomuto účelu. Rodič nebo jiný zástupce dítěte nese plnou odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů naší společností i o jeho právech je srozumitelně informováno. Osobní údaje dítěte nejsou zpracovávány za jiným účelem než plnění zákonné povinnosti.

Kontaktní údaje
► e-mail
► telefon / mobilní spojení
► adresa
► sociální sítě

Informace o spolucestujících
► jméno a příjmení
► datum narození
► kontakt (zastupující osoba)

Platební údaje
► číslo bankovního účtu
► číslo účtu třetí strany provádějící platbu (např. benefitní společnosti)

Osobní údaje může společnost CHERRY TOUR s.r.o. zpracovávat:
► ► Bez nutnosti souhlasu:
► na základě uzavřené smlouvy – pro účely uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, avšak nezbytné pro uzavření smlouvy a následnou správu a realizaci. Tyto informace jsou předávány kempům / hoteliérům / ubytovacím společnostem, příp. přepravním společnostem a v případě sjednání cestovního pojištění UNIQA pojišťovně.
Na základě oprávněných zájmů:
Pro zasílání informací k novinkám a detailních informací k službám a produktům.
► ► Se souhlasem:
Pro účely některých marketingových aktivit:
► rozesílky nabídek a newsletterů potenciálním klientům a zájemcům

Zpracovatel osobních údajů:
Osobní údaje zpracovává společnost CHERRY TOUR s.r.o. nebo další pověření zpracovatelé, poskytující dostatečné záruky o zabezpečení ochrany osobních údajů klientů (např. poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé ubytovací služeb, pojišťovny, delegáti a další organizační pracovníci v destinacích). Před předáním osobních údajů klientů třetím osobám je vždy s touto třetí osobou uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, které jsou zákonem uloženy a dodržovány ze strany CHERRY TOUR s.r.o.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí). Pro tento důvod zpracování osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas, rozsah tohoto typu zpracování osobních údajů je ovšem omezen.  

Délka uchovávání osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány výhradně po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu, v případě smluvních a právních povinností až 10 let. Pro poskytování služeb zpracováváme osobní údaje po dobu trvání smlouvy, po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou a vyžadovanou právními předpisy. 

Práva v souvislosti ochrany osobních údajů
Právo na přístup k osobním údajům
klient má právo si zažádat o výpis osobních údajů, které společnost CHERRY TOUR s.r.o. eviduje
► Právo na opravu osobních údajů
klient má právo na opravu osobních údajů bez zbytečného odkladu
►Právo na omezení zpracování osobních údajů
v některých případech má klient právo na omezení zpracování osobních údajů
Právo vznést námitku
v případě pochybností o řádném zpracování osobních údajů, může klient vznést proti takovému zpracování údajů námitku
Právo na přenositelnost osobních údajů
klient má právo získat zpracované osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a zároveň má právo předat tyto údaje jinému správci tak, aby osobní údaje byly předány přímo společností CHERRY TOUR s.r.o., umožňují-li to technické možnosti
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů po dobu, co byl tento souhlas platně udělen, ani na zpracování osobních údajů z jiných právních důvodů např. dodržování smluvních povinností nebo pro oprávněné a ochranné účely společnosti CHERRY TOUR s.r.o.
Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
v případě zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu, je možno udělený souhlas kdykoli bezplatně odvolat. Nejsou-li osobní data potřebná pro účel, pro který byla zpracovávána, pokud byl souhlas se zpracováním osobnch údajů odvolán nebo byla zpracována protiprávně, musí být takto sesbíraná data vymazána ke splnění právní povinnosti
Právo podat podnět nebo stížnost ke zpracování osobních údajů u dozorového orgánu
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je možno se obrátit na společnost CHERRY TOUR s.r.o. nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail:posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz.
Právo omezit marketing
v případě uděleného souhlasu pro marketingové účely, je možno souhlas kdykoli odvolat odhlášením se z rozesílky newsletterů, e-mailem na info@cherry-tour.cz nebo telefonicky na +420 725 120 440
► Veškerá sdělení a vyjádření poskytujeme bezplatně v co nejkratších možných lhůtách (nejpozději však do jednoho měsíce).

Kontaktní údaje
Svá práva může klient uplatnit a dotazy nebo připomínky sdělit e-mailem na info@cherry-tour.cz nebo písemně na korespondenční adrese CHERRY TOUR s.r.o., Zengrova 480/27, 703 00 Ostrava - Vítkovice nebo prostřednictvím datové schránky ID: 48ztw5e 

Cookies soubory - proces nakládání se soubory cookies

► Cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho prohlížeče při návštěvě www stránek. Soubory Cookies jsou používány pro různé účely a vylepšení nabídky na www.cherry-tour.cz.
► Při návštěvě www stránek je možno měnit předvolby a odmítnout určité typy cookies, které se mají ukládat. Je možno také odstranit všechny soubory cookies, které jsou již v počítaci uloženy.

Jaké soubory Cookies sbíráme:

Bezpodmínečně nutné soubory cookies
Nezbytné cookies pro správnou funkčnost a zobrazení www stránek. Bez těchto souborů není možné pracovat s webem. Může se také jednat o cookies třetí strany, které ukládají pouze anonymní informace o uživateli, potřebné pro plnění obchodního vztahu mezi dotčenými společnostmi. Tyto cookies soubory jsou permanentně povoleny a nelze je vypnout.
Cookies pro funkcionality
Cookies používané pro zlepšení zobrazování www stránek, v podobě zapamatování jazyka webu, přihlašovacích údajů, atd. Tyto cookies soubory nejsou bez Vašeho svolení standardně povoleny.
► Sledovací a výkonnostní soubory cookies
Cookies používané pro shromažďování používání našich webových stránek uživateli. Díky těmto cookies je možno vyhodnocovat chování návštěvníků na webu pro zlepšování www stránek. Mezi tyto informace patří např. počet navštívených stránek, doba trvání návštěvy, kliknutí na daný prvek, rezervace, atd. Informace shromážděné prostřednictvím těchto sledovacích a výkonnostních cookies neidentifikují žádné osoby. Tyto cookies soubory nejsou bez svolení návštěvníka www stránek standardně povoleny.
Cookies pro cílení a reklamu
Soubory cookie používané pro zobrazování reklamy, která návštěvníka pravděpodobně může zajímat dle zvyků při návštěvě www stránek. Tyto soubory, jsou požadovány námi/nebo poskytovateli reklam, mohou kombinovat informace shromážděné z našich webových stránek s dalšími informacemi, které nezávisle shromáždily z jiných webových stránek, týkající se činností Vašeho internetového prohlížeče v rámci jejich reklamní sítě webových stránek. Jedná se např. o Google Ads, sKlik.cz, Facebook, Skrz.cz, atd. Pokud se rozhodnete tyto soubory cookies pro cílení nebo reklamu odstranit nebo deaktivovat, budou se Vám reklamy stále zobrazovat, ale nebudou pro Vás nadále personalizovány a relevantní. Tyto cookies soubory nejsou bez Vašeho svolení standardně povoleny. 

Uživatelská správa cookies
Využívání souborů cookies je možno spravovat nebo deaktivovat v rámci nastavení webového prohlížeče. Deaktivace cookies může vést k omezení funkčnosti internetových stránek.
 

 

Ochrana osobních údajů