Podmínky pro vstup do Chorvatska a návrat do ČR - červená barva


Podmínky pro vstup do Chorvatska a návrat do ČR

Aktuálně tato stránka není aktualizovaná v souladu s MZV. Stránky budeme opět aktualizovat dle zahájení cestování. Těšíme se na Vás.  

PODMÍNKY VSTUPU:

Dne 26. července 2021 vstoupilo v platnost ochranné opatření týkající se překročení státních hranic Chorvatska s platností do 30. září 2021.

Od 26. července 2021 čeští občané do Chorvatska mohou vstoupit pokud disponují platným EU digitální COVID certifikátem.

Výjimečně, pokud b y čeští občané nedisponovali platným EU digitálním COVID certifikátem, pak budou moci vstoupit do Chorvatska pokud budou splňovat jednu z uvedených podmínek: 

1. negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)

2. negativní výsledek antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby se jednalo o testovací sadu zveřejněnou  ve Společném seznamu Evropské rady a také, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu.

3. Potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) ne starší 210 dní.  V případě očkování vakcínou  Johnson and Johnson od očkování musí uplynout nejméně 14 dní. 

4. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů.

5. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování  musí uběhnout 22  dnů ale ne více jak 84 dnů

6. Potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 a přijetí první dózy očkovací látky s tím, že od očkování neuběhlo více jak 210 dnů. 

7. Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu, který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 180 dní anebo lékařské potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 

8. Pokud osoba nesplňuje žádost z výše uvedených podmínek, pak do Chorvatska může vstoupit pod podmínkou, že se na vlastní náklady nechá otestovat PCR nebo antigenním testem na COVID-19 a do doby přijetí výsledku testu je povinná strpět karanténu, které ji bude nařízena přímo na hraničním přechodu při vstupu do země.

Výjimka z výše uvedených pravidel se vztahuje na děti mladší 12 let (11.99 let). Ony do Chorvatska mohou vstoupit pakliže jejich rodiče/opatrovníci (žijící ve společné domácnosti), kteří s nimi přijeli, jednu z výše uvedených podmínek splňují. 

Je doporučené, aby všichni cestující předem vyplnili epidemiologický formuláře EnterCroatia, který je dostupný i v českém jazyce. https://entercroatia.mup.hr/

Během pobytu v Chorvatsku musí cestující osoby dodržovat pravidla stanovaná Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje především: 

- omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizovat riziko přenosu viru 

 

PODMÍNKY NÁVRATU (aktuálně z červené země): 

Čeští občané vracející se ze zahraničí do ČR, s výjimkou dětí mladších 6 let, mají povinnost vyplnit příjezdový formulář. osoby s ukončeným očkováním, osoby s prodělaným onemocněním COVID-19 a děti do dovršení věku 6 let nemusí absolvovat testy ani samoizolaci. Všechny ostatní osoby mají povinnost absolvovat testy na stanovení přítomnosti SARS-Co-V-2 a případě absolvovat samoizolaci podle specifikace upřesněné v článku.

Příjezd ze země s vysokým rizikem nákazy COVID-19 (červená)

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. 

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením nebo příslušným certifikátem o negativním výsledku antigenního testu (max. 48h od odběru), nebo písemným potvrzením nebo příslušným certifikátem o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří test/ certifikát o testu a příjezdový formulář nepředloží.  

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou, není potřeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-Co-V-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-Co-V-2 je nutná samoizolace. 

Výjimky pro:

I) Očkované osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie, s tím, že u očkovaní uplynulo:

a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

b) od aplikace dávky očkovací látky  v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

II) Osoby s prodělaném onemocněním COVID-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo jiném členském státě EU, zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění COVID-19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář. 

III) Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SDARS-CoV-2. 

Pravidla pro vstup do Slovinska platná k 20.09.2021

Tranzit přes Slovinsko je možný bez předkládání níže uvedených potvrzení, pokud osoba opustí Slovinsko nejpozději do 12 hodin od vstupu do země. 

Od 27.9. bude možno Slovinskem tranzitovat pouze po předložení některého z níže uvedeného potvrzení. Se Slovinskem se stále jedná o dalším možném odložení termínu. O aktualitách budeme informovat.

Tranzit přes Slovinsko od 27.9.2021

Pro vstup do Slovinska platí jednotná pravidla bez ohledu na to, ze které země osoba přichází.

Do Slovinska smí vstoupit bez následné karantény pouze osoba, která předloží některý z následujících dokumentů:

1. negativní výsledek RT-PCR testu, který není starší než 72 hodin od odběru vzorků nebo antigenního testu, který není starší než 48 hodin od odběru vzorků, nebo

2. pozitivní výsledek testu PCR na COVID-19, který je starší více než 10 dní a zároveň není starší 6 měsíců, popř. potvrzení od lékaře o prodělání COVID-19, které není starší než 6 měsíců, nebo

3. potvrzení o očkování proti COVID-19, kterým prokáže, že uplynulo:

- nejméně 7 dní od druhé dávky vakcíny Comirnaty  od výrobce Pfizer

- nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny Moderna, Sputnik , CoronaVac, Sinopharm

- nejméně 21 dní od první dávky Vaxzevria od společnosti AstraZeneca, Covishield od výrobce Serum Institute of India/AstraZeneca,

- nejméně 14 dní od první dávky vakcíny Janssen od společnosti Johnson and Johnson nebo

4. potvrzení o prodělání COVID-19 (pozitivní test/ potvrzení od lékaře), pokud zároveň osoba obdržela v osmi měsících od nástupu symptomů alespoň jednu dávku některé z vakcín uvedených v bodě 3 nebo

5. Evropský COVID-19 certifikát v papírové nebo digitální podobě (EU DCP) obsahující funkční QR kód s negativním výsledkem PCR nebo antigenního testu nebo certifikátem o očkování nebo prodělání COVID-19 (podle podmínek z bodu1, resp. 2, resp. 3) nebo

6. certifikát COVID-19 ze třetí země v papírové nebo digitální podobě obsahující funkční QR kód se stejnými daty, jaké obsahuje EU DCP (podle podmínek z bodu 1, resp. 2, resp. 3) nebo

7. potvrzení o vakcinaci více druhy vakcín uvedených v bodě 3, podle podmínek uvedených zde

Pro vstup není potřeba vyplňovat registrační formulář. 

Výjimky:

Osoby do 15 let vstupující do země v doprovodu blízkého člena rodiny, kterému byl umožněn vstup do země bez karantény. Platí rovněž pro organizované skupiny v doprovodu učitele, vychovatele apod., kterému byl umožněn vstup do země bez karantény. 

 

 

Plné znění pravidel pro tranzitní země Rakousko, Slovinsko, Maďarsko sledujte na stránkách MZV - Rozcestník.


S dotazy se můžete obrátit na informační centrum MZV pro cesty do zahraničí na telefonním čísle +420 222 264 222.

Upozornění: Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám pro cestování do zahraničí, doporučujeme ověřit si podmínky cestování ještě na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničí. 


Aktualizace provedena k 20.09.2021. Podmínky se mohou průběžně měnit.


 

Podmínky pro vstup do Chorvatska a návrat do ČR - červená barva